Naglilimitang Pantauli PbS + Cu2S + HNO3 = Pb(NO3)2*Cu(NO3)2 + NO2 + S + H2O

Langkapan Koepisyent Molar na Masa Mga Mole (g/mol) Bigat (g)
Mga Reactant
PbS 2 239.265
Cu2S 1 159.157
HNO3 16 63.01284
Mga Produkto
Pb(NO3)2·Cu(NO3)2 2 518.7656
NO2 8 46.0055
S 3 32.065
H2O 8 18.01528

Instructions

To calculate the limiting reagent, enter an equation of a chemical reaction and press the Start button. The reactants and products, along with their coefficients will appear above.

Enter any known value for each reactant. The limiting reagent will be highlighted.

  • Gumamit ng malaking titik para sa unang karakter sa elemento at maliit na titik para sa ikalawang karakter. Mga Halimbawa: Fe, Au, Co, Br, C, O, N, F.
  • Ang mga Ionic charges ay hindi pa suportado at hindi papansinin.
  • Palitan ang mga hindi nababagong grupo sa mga langkapan upang maiwasan ang kalabuan. Halimbawa, C6H5C2H5 + O2 = C6H5OH + CO2 + H2O ay hindi magiging balanse, pero ang XC2H5 + O2 = XOH + CO2 + H2O ay oo.
  • Langkapang estado [kagaya ng (s) (aq) o (g)] ay hindi kinakailangan.
  • Maari kang gumamit ng panaklong () o bracket [].

How To Calculate Limiting Reagents

Coming Soon!