Kemikal, Organiko At Metrikong Unlapi

Kimikang Unlapi Organikong Unlapi Metrikong Unlapi

Kimikang Unlapi

Ang mga pangkimikang unlapi ay ginagamit upang mangahulugan ng bilang ng mga atom ng bawat elemento sa isang molekyul.

UnlapiNumero
mono 1
di 2
bis 2
tri 3
tris 3
tetra 4
penta 5
hexa 6
hepta 7
octa 8
nona 9
deca 10
undeca 11
dodeca 12
trideca 13
tetradeca 14
pentadeca 15
hexadeca 16
heptadeca 17
octadeca 18
nonadeca 19
icosa 20
henicosa 21
doicosa 22
triicosa 23
tetraicosa 24
pentaicosa 25
hexaicosa 26
heptaicosa 27
octaicosa 28
nonaicosa 29
triaconta 30
hentriaconta 31
dotriaconta 32
tritriaconta 33
tetratriaconta 34
pentatriaconta 35
hexatriaconta 36
heptatriaconta 37
octatriaconta 38
nonatriaconta 39
tetraconta 40
hentetraconta 41
dotetraconta 42
tritetraconta 43
tetratetraconta 44
pentatetraconta 45
hexatetraconta 46
heptatetraconta 47
octatetraconta 48
nonatetraconta 49
pentaconta 50
henpentaconta 51
dopentaconta 52
tripentaconta 53
tetrapentaconta 54
pentapentaconta 55
hexapentaconta 56
heptapentaconta 57
octapentaconta 58
nonapentaconta 59
hexaconta 60
henhexaconta 61
dohexaconta 62
trihexaconta 63
tetrahexaconta 64
pentahexaconta 65
hexahexaconta 66
heptahexaconta 67
octahexaconta 68
nonahexaconta 69
heptaconta 70
henheptaconta 71
doheptaconta 72
triheptaconta 73
tetraheptaconta 74
pentaheptaconta 75
hexaheptaconta 76
heptaheptaconta 77
octaheptaconta 78
nonaheptaconta 79
octaconta 80
henoctaconta 81
dooctaconta 82
trioctaconta 83
tetraoctaconta 84
pentaoctaconta 85
hexaoctaconta 86
heptaoctaconta 87
octaoctaconta 88
nonaoctaconta 89
nonaconta 90
hennonaconta 91
dononaconta 92
trinonaconta 93
tetranonaconta 94
pentanonaconta 95
hexanonaconta 96
heptanonaconta 97
octanonaconta 98
nonanonaconta 99
hecta 100
dicta 200
tricta 300
tetracta 400
pentacta 500
hexacta 600
heptacta 700
octacta 800
nonacta 900
kilia 1000
dilia 2000
trilia 3000
tetralia 4000
pentalia 5000
hexalia 6000
heptalia 7000
octalia 8000
nonalia 9000
myria 10000

Organikong Unlapi

Ang pangalan ng mga molekyul ng haydrokarbon ay base sa bilang ng mga atom ng karbon sa molekyul at ng uri ng buklod sa pagitan nila.

UnlapiMga Atom ng Karbon
meth 1
eth 2
prop 3
but 4
pent 5
hex 6
hept 7
oct 8
non 9
dec 10

Metrikong Unlapi

Ang metrik o SI (Le Système International d'Unités) unlapi ay base sa kapangyarihan ng sampu. Sila ay mga panuring sa salitang ugat na nagsasabi sa atin ng yunit ng sukat. Sa gayon upang maiconvert ng tama ang isang metrik yunit sa isa pa, kinakailangan mo na matukoy kung alin sa dalawang unlapi ang nagrerepresenta ng mas malaking halaga at pagkatapos ay tukuyin ang eksponensyal na "distansya" sa pagitan nila.

UnlapiSalikSimbulo
yotta 1.0E+24 Y
zetta 1.0E+21 Z
exa 1.0E+18 E
peta 1.0E+15 P
tera 1000000000000 T
giga 1000000000 G
mega 1000000 M
kilo 1000 k
hecto 100 h
deka 10 da
deci 0.1 d
centi 0.01 c
milli 0.001 m
micro 1.0E-6 µ
nano 1.0E-9 n
pico 1.0E-12 p
femto 1.0E-15 f
atto 1.0E-18 a
zepto 1.0E-21 z
yocto 1.0E-24 y