Naglilimitang Pantauli CH3CH2COOCH3 + NaOH = CH3CH2COONa + CH3OH

Langkapan Koepisyent Molar na Masa Mga Mole (g/mol) Bigat (g)
Mga Reactant
CH3CH2COOCH3 1 88.10512
NaOH 1 39.99710928
Mga Produkto
CH3CH2COONa 1 96.06036928
CH3OH 1 32.04186

Instructions

To calculate the limiting reagent, enter an equation of a chemical reaction and press the Start button. The reactants and products, along with their coefficients will appear above.

Enter any known value for each reactant. The limiting reagent will be highlighted.

  • Gumamit ng malaking titik para sa unang karakter sa elemento at maliit na titik para sa ikalawang karakter. Mga Halimbawa: Fe, Au, Co, Br, C, O, N, F.
  • Ang mga Ionic charges ay hindi pa suportado at hindi papansinin.
  • Palitan ang mga hindi nababagong grupo sa mga langkapan upang maiwasan ang kalabuan. Halimbawa, C6H5C2H5 + O2 = C6H5OH + CO2 + H2O ay hindi magiging balanse, pero ang XC2H5 + O2 = XOH + CO2 + H2O ay oo.
  • Langkapang estado [kagaya ng (s) (aq) o (g)] ay hindi kinakailangan.
  • Maari kang gumamit ng panaklong () o bracket [].

How To Calculate Limiting Reagents

Coming Soon!