Naglilimitang Pantauli C6H5NO2 + Zn + NaOH + H2O = C12H12N2 + Na2(Zn(OH)4)

Langkapan Koepisyent Molar na Masa Mga Mole (g/mol) Bigat (g)
Mga Reactant
C6H5NO2 2 123.1094
Zn 5 65.409
NaOH 10 39.99710928
H2O 6 18.01528
Mga Produkto
C12H12N2 1 184.23708
Na2(Zn(OH)4) 5 179.41789856

Instructions

To calculate the limiting reagent, enter an equation of a chemical reaction and press the Start button. The reactants and products, along with their coefficients will appear above.

Enter any known value for each reactant. The limiting reagent will be highlighted.

  • Gumamit ng malaking titik para sa unang karakter sa elemento at maliit na titik para sa ikalawang karakter. Mga Halimbawa: Fe, Au, Co, Br, C, O, N, F.
  • Ang mga Ionic charges ay hindi pa suportado at hindi papansinin.
  • Palitan ang mga hindi nababagong grupo sa mga langkapan upang maiwasan ang kalabuan. Halimbawa, C6H5C2H5 + O2 = C6H5OH + CO2 + H2O ay hindi magiging balanse, pero ang XC2H5 + O2 = XOH + CO2 + H2O ay oo.
  • Langkapang estado [kagaya ng (s) (aq) o (g)] ay hindi kinakailangan.
  • Maari kang gumamit ng panaklong () o bracket [].

How To Calculate Limiting Reagents

Coming Soon!